Брандирането е добавена стойност

Tallgroup задава високи изисквания за мониторинг на стандартите за качество на опаковъчните машини и материали.

Tallstrech

Tallstrap

Tallwrapper

Tallmotion

Grip Sheets

Cut'n Grip

Tallwrapper

Testmodule